仿膳的拼音(七年级语文基础)

七年级语文基础(字词)

第四至六单元

pài qiǎn xùn zhí dòng jī xiá ài jí duān rè chén

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lěng qīng chún cuì pèi fú gāo míng bǐ bó chū lù

( )( ) ( ) ( )( )( )

niān qīng pà zhòng mò bù guān xīn má mù bù rén kuī jiǎ

( ) ( ) ( ) ( )

jīng yì qiú jīng kuī jiǎ jiàn yì sī qiān lín lí kāng kǎi

( ) ( )( ) ( )( )

zhàng péng fèi xū tān tā hū xiào gǔn tàng zhāng yáng

( )( )( )( ) ( ) ( )

liū da zuó mo chóu láo yìng lǎng shuǐ qú liú tǎng

( )( )( )( )( )( )

guāng tū tū bù máo zhī dì páo gēn wèn dǐ chén mò guǎ yán

( ) ( ) ( ) ( )

yàn juàn kù rè fù hè tū wù cháo xiào yūn xuàn

( ) ( )( )( ) ( ) ( )

kū qì shēn yín huǎng hū mù sè ānwèi líng luàn

( )( ) ( ) ( )( ) ( )

wèi jù cēn cī bù qí hōng táng dà xiào jīng huāng shī cuò

( )( ) ( ) ( )

jīng yà xiāo hào yōu yù lǎn duò sǒng yǒng ān xiáng

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qǐ gài yù jǐng chàng rán dīng zhǔ chéng jiè bēi chǔ

( )( )( ) ( ) ( ) ( )

duàn yǔ yuān wang nüè dài fú róng niǎo wèi zuì qián táo

( )( ) ( ) ( ) ( )

bǔ rǔ xiū qiè xiě zhào pú fú yīng wǔ wēn xùn jìn gù

( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )

huá xiáng yú huī fǔ chōng níng méng guài dàn bù jīng

( )( ) ( ) ( ) ( )

dà xiāng jìng ting shén cǎi yì yì xuàn yào chèn zhí

( ) ( ) ( )

yú chǔn xiàn kuǎn tuǒ dang lǐ zhì chéng bào qīn chāi

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

huá jī quān dìng jiǎo huá bì xià jué shì tóu xián

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xūn zhāng páo zi bù kě jiù yào hài rén tīng wén ài mù

( )( ) ( ) ( )( )

suí shēng fù hè piāo miǎo dìng rán chén liè xián yóu

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

huāng liáng jì mò mǎng mǎng péng bó chéng chè chān huo

( )( ) ( ) ( )( ) ( )

fēi fán qì gài líng mǐn ní tán mián yán shén tōng guǎng dà

( )( )( )( )( ) ( )

líng jī yī dòng méi kāi yǎn xiào qǐ rén yōu tiān

( ) ( ) ( )

bì hù diāo xiàng xū róng jiào liàng kǎi gē

( )( ) ( ) ( ) ( )

成语解释

1呼朋引伴:呼唤朋友招引同伴。

原句:鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,跟轻风流水应和着。

2.繁花嫩叶:花儿繁茂叶子嫩绿。形容美好的春色。

原句:鸟儿将巢安在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,跟轻风流水应和着。

3.花枝招展:形容女子打扮的十分艳丽。这里比喻姿态优美。

原句:春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。

4.淅淅沥沥:形容轻微的风声、雨声、落叶声等。

原句:它既不倾盆瓢泼,又不绵绵如丝,或淅淅沥沥,它显示出一种自然、平静。

5.咄咄逼人:形容气势汹汹,盛气凌人。也指形势发展迅速,给人压力。

原句:那种清冷是柔和的,没有北风那样的咄咄逼人。

6.絮絮叨叨:形容说话啰嗦 。

原句:她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。

7.喜出望外:遇上出乎意料的好事而感到特别高兴。

原句:我的回答已经让她喜出望外了。

8.翻来覆去:形容一次又一次。也形容来回翻动身体。

原句:后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

9.各得其所:每一个人或事物都得到合适的安顿。

原句:我想拆散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。

10.人迹罕至:很少有人到的地方。

原句:拍雪人和塑雪罗汉需要人们鉴赏,这是荒园,人迹罕至,所以不相宜。

11.人声鼎沸:形容人声喧闹,像水在鼎中沸腾一样。

原句:于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。

12.疲倦不堪:疲倦:疲惫,极度疲乏;不堪:不能忍受。形容非常疲乏。

原句:我不知道未来有什么奇迹发生,当时的我,经过几个星期的愤怒、苦恼,已经疲倦不堪了。

13.小心翼翼:本是虔诚,庄严的意思,现在用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

原句:在雾中紧张的驾驶着一条大船,小心翼翼地缓慢地向对岸驶去,心儿砰砰直跳,生怕发生意外。

14.不求甚解:多指读书学习只求懂得大概,不求深刻了解。

原句:从此,以这种不求甚解的方式,我学会了拼写针、杯子、以及坐、站、行等这些词。

15.混为一谈:把不同的事物混在一起,说成是同样的事物。

原句:她想让我懂得“杯”是“杯”,“水”是“水”,而我却把两者混为一谈。

16.恍然大悟:突然醒悟过来了。

原句:突然间,我恍然大悟,有股神奇的感觉在我脑中激荡,我一下子理解了语言文字的奥秘了。

17.花团锦簇:形容五彩缤纷、十分华丽的景象。也比喻花色繁多,华美艳丽。

18.美不胜收:美景多得看不过来;艺术品太美而目不睱接。形容好的东西太多,一时接受不尽。

原句:这些字使整个世界在我面前变得花团锦簇,美不胜收。

19.油然而生:形容某种思想感情自然而然地产生。

原句:井房的经历使我求知的欲望油然而生。

20.截然不同:形容两件事物毫无共同之处。

原句:回想此前和此后截然不同的生活,我不能不感慨万分。

21.不亦乐乎:用来表示非常快乐的意思。

原句:有朋自远方来,不亦乐乎?

22.三十而立:指人在三十岁前后有所成就。

原句:吾十有五而志于学,三十而立。

23.温故知新:温习旧的知识,得到新的理解和体会。

原句:子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

24.三人行,必有我师焉:几个人一起走路,其中必定有人可以作为我的老师。指要虚心向别人学习。

25.拈轻怕重:接受工作时挑拣轻易的工作,害怕繁重的工作。

原句:不少的人对工作不负责任,拈轻怕重,把重担子推给人家,自己挑轻的。

26.漠不关心:态度冷淡,毫不关心。

27.麻木不仁:本义是肢体麻木,没有感觉。这里指缺乏热情,对集体和人民的利益不关心。

原句:对同志对人民不是满腔热忱,而是冷冷清清,漠不关心,麻木不仁。

28.精益求精:比喻已经很好了,还要求更好。

原句:白求恩同志是个医生,他以医疗为职业,对技术精益求精。

29.见异思迁:看到别的事物就改变原来的主意。指意志不坚定,喜爱不专一。

原句:对于一班见异思迁的人……,也是一个极好的教训。

30.不毛之地:不长草木的地方。

原句:在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

31.刨根问底:比喻追究底细,形容钻研的精神。

原句:趁这个机会,我刨根问底,才从他嘴里知道了一些事。

32.灰心丧气:形容因失败或不顺利而失去信心,意志消沉。

原句:我曾屡次发现,每当我感到前途茫茫而灰心丧气时,只要记起很久以前我在那座小悬崖上所学到的经验,我便能应付一切。

33.参差不齐:本意长短、高低、大小不一致。形容很不整齐或水平不一。

原句:四面都是土坡,上面长着参差不齐的矮树丛和臭椿树苗。

34.哄堂大笑:形容众人一起大笑的样子。

原句:他们中的一个说道,其他的则哄堂大笑。

35.惊慌失措:指吓得慌了手脚,不知如何是好。

原句:当我感到惊慌失措时,我都能够轻松应对。

36.畏罪潜逃:犯罪后害怕被制裁而逃走。

原句:真是“畏罪潜逃”了,我以为。

37.怪诞不经:指言语奇怪荒唐,不合常理。

原句;研究动物行为的科学家实验的方法怪诞不经。

38.大相径庭:形容彼此相差很远。

原句:不管是那只家养的白鸭还是麝香鸭,都和真正的水鸭长得大相径庭。

39.神采奕奕:形容精神饱满,容光焕发。

原句:它立马变得活泼而神采奕奕起来,并且对我恋恋不舍。

40.不可救药:病已重到无法用药医治的程度。比喻已经到了无法挽救的地步。

原句:任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人,都看不见这衣服。

41.骇人听闻:事出怪诞,听起来令人害怕。使人听了非常震惊。骇:惊吓,惊惧。

原句:我什么也没有看见!这可骇人听闻了。难道我是一个愚蠢的人吗?

42.随声附和:别人说什么。自己也跟着说什么。形容没有主见。附和:跟着别人说。

原句: “这布是华丽的!精致的!无双的!”每个人都随声附和着。

43.神通广大:本为宗教称神道法力无边、无所不能。泛指本领极大。

原句:不知道什么时候,出现了一个神通广大的女神,叫做女娲。

44.眉开眼笑:眉头舒展,眼含笑意。形容高兴愉快的样子。

原句:女娲看着她亲手创造的这个聪明美丽的生物,又听见“妈妈”的喊声,不由得满心欢喜,眉开眼笑。

45.灵机一动:急忙中转了一下念头(多指临时想出了一个办法)。

原句:她忽然灵机一动:世间各种各样的生物都有了,单单没有像自己一样的生物。

46.杞人忧天:比喻不必要的或缺乏根据的忧虑和担心。

派遣(pài qiǎn)殉职(xùn zhí) 动机(dòng jī) 狭隘(xiá ài)

极端(jí duān) 热忱(rè chén) 冷清(lěng qīng)纯粹(chún cuì)

佩服(pèi fú)高明(gāo míng) 鄙薄(bǐ bó) 出路(chū lù)

拈轻怕重(niān qīng pà zhòng)漠不关心(mò bù guān xīn)

麻木不仁(má mù bù rén)精益求精(jīng yì qiú jīng) 盔甲(kuī jiǎ)

见异思迁(jiàn yì sī qiān)淋漓(lín lí)慷慨(kāng kǎi)

帐篷(zhàng péng)废墟(fèi xū) 坍塌(tān tā) 呼啸(hū xiào)

滚烫(gǔn tàng)张扬(zhāng yáng)溜达(liū da) 琢磨(zuó mo)

酬劳(chóu láo)硬朗(yìng lǎng)水渠(shuǐ qú)流淌(liú tǎng)

光秃秃(guāng tū tū)不毛之地(bù máo zhī dì)酷热(kù rè)

刨根问底(páo gēn wèn dǐ)沉默寡言(chén mò guǎ yán)

厌倦(yàn juàn)附和(fù hè)突兀(tū wù)怦怦(pēng pēng)

嘲笑(cháo xiào) 晕眩(yūn xuàn)哭泣(kū qì)呻吟(shēn yín)

恍惚(huǎng hū) 暮色(mù sè) 安慰(ān wèi) 凌乱(líng luàn)

惊讶(jīng yà)畏惧(wèi jù) 参差不齐(cēn cī bù qí)消耗(xiāo hào)

哄堂大笑(hōng táng dà xiào)惊慌失措(jīng huāng shī cuò)

忧郁(yōu yù)懒惰(lǎn duò)怂恿(sǒng yǒng) 安详(ān xiáng) 乞丐(qǐ gài)预警(yù jǐng)怅然(chàng rán)叮嘱(dīng zhǔ)

惩戒(chéng jiè)悲楚(bēi chǔ)断语(duàn yǔ)冤枉(yuān wang)虐待(nüè dài)芙蓉鸟(fú róng niǎo)畏罪潜逃(wèi zuì qián táo)

哺乳 (bǔ rǔ)羞怯(xiū qiè) 写照(xiě zhào) 匍匐(pú fú)鹦鹉(yīng wǔ) 温驯(wēn xùn) 禁锢(jìn gù) 滑翔(huá xiáng)余晖(yú huī)俯冲(fǔ chōng) 柠檬(níng méng)怪诞不经(guài dàn bù jīng)大相径庭(dà xiāng jìng tíng)神采奕奕(shén cǎi yì yì)炫耀(xuàn yào) 称职(chèn zhí) 愚蠢(yú chǔn)现款(xiàn kuǎn) 妥当(tuǒ dang)

理智(lǐ zhì) 呈报(chéng bào)钦差(qīn chāi)滑稽(huá jī)

圈定(quān dìng) 狡猾(jiǎo huá) 陛下(bì xià) 爵士(jué shì)

头衔(tóu xián) 勋章(xūn zhāng) 袍子(páo zi)

不可救药(bù kě jiù yào)骇人听闻(hài rén tīng wén)

随声附和(suí shēng fù hè)缥缈(piāo miǎo) 定然(dìng rán)

陈列(chén liè) 闲游(xián yóu)荒凉(huāng liáng)

寂寞(jì mò) 莽莽( mǎng mǎng) 蓬勃(péng bó)澄澈(chéng chè)

掺和(chān huo) 非凡(fēi fán) 气概(qì gài)灵敏(líng mǐn)

泥潭(ní tán) 绵延(mián yán) 神通广大(shén tōng guǎng dà)

爱慕(ài mù) 灵机一动(líng jī yī dòng) 庇护(bì hù)

眉开眼笑(méi kāi yǎn xiào)雕像(diāo xiàng) 虚荣(xū róng)

较量(jiào liàng)凯歌(kǎi gē)杞人忧天(qǐ rén yōu tiān)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 770665954@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2023-03-17 11:38
下一篇 2023-03-17 11:49

相关推荐