正确的拼音,李白<将进酒>正确的拼音注释

注意:我这篇回答与87468695不同正确的拼音!!!87468695里面有几个拼音打错!!!

正确的拼音,李白<将进酒>正确的拼音注释插图

 qiāng jìn jiǔ

 将 进 酒

 jūn bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn líu dào haǐ bú fù huí

 君 不 见 黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回。

 jūn bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà ,zhāo rú qīng sī mù chéng xuě

 君 不 见 高 堂 明 镜 悲 白 发, 朝 如 青 丝 暮 成 雪。

 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè

 人 生 得 意 须 尽 欢, 莫 使 金 樽 空 对 月。

 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn huán fù lái

 天 生 我 材 必 有 用, 千 金 散 尽 还 复 来。

 pēng yáng zaǐ niú qǐe wéi lè ,huì xū yì yǐn sān bǎi bēi

 烹 羊 宰 牛 且 为 乐,会 须 一 饮 三 百 杯。

 cén fū zǐ ,dān qīu shēng ,qiāng jìn jǐu ,bēi mò tíng

 岑 夫 子,丹 丘 生, 将 进 酒, 杯 莫 停。

 yǔ jūn gē yì qǔ ,qǐng jūn wèi wǒ qīng ěr tīng

 与 君 歌 一 曲, 请 君 为 我 倾 耳 听。

 zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì ,dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng

 钟 鼓 馔 玉 不 足 贵, 但 愿 长 醉 不 复 醒。

 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng

 古 来 圣 贤 皆 寂 寞, 惟 有 饮 者 留 其 名。

 chén wáng xī shī yàn píng lè ,dǒu jǐu shī qiān zì huān nǜe

 陈 王 昔 时 宴 平 乐,斗 酒 十 千 恣 欢 谑。

 zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián ,jīng xū gū qǔ duì jūn zhuó

 主 人 何 为 言 少 钱, 径 须 沽 取 对 君 酌。

 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qíu

 五 花 马, 千 金 裘,

 hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu

 呼 儿 将 出 换 美 酒,与 尔 同 销 万 古 愁。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2895593579@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。