心子

  • 采怎么读,涉江采芙蓉全诗怎么读的?

    shè jiāng cǎi fú róng ,lán zé duō fāng cǎo 。 涉江采芙蓉,兰泽多芳草。 cǎi zhī yù yí shuí ,suǒ sī zài yuǎn dào 。 采之欲遗谁,所思在远道。 hái gù wàng jiù xiāng ,zhǎng lù màn hào hào 。 还顾望旧乡,长路漫浩浩。 tóng xīn…

    2021-03-30